Over Basalt

 

 

 • Oorsprong

  Basalt vindt haar oorsprong in twee zeehospitia aan de Hollandse kust. In Kijkduin en Katwijk werden deze herstellingsoorden opgericht voor kinderen met tuberculose uit de stedelijke ziekenhuizen. De frisse lucht vanuit zee bevorderde hun herstel. Uit deze zeehospitia kwamen Sophia Revalidatie en het Rijnlands Revalidatie Centrum voort. Sophia Revalidatie is als Stichting Sophia opgericht op 11 mei 1879 ter nagedachtenis aan koningin Sophia als tehuis voor kinderen in Scheveningen. Het Rijnlands Revalidatie Centrum is in 1908 opgericht als onderdeel van het Rotterdamsch Zeehospitium. In 1945 veranderde de naam in Rijnlands Zeehospitium. Twee revalidatiecentra met een gedeelde oorsprong aan zee vormen nu samen de rots in de branding voor patiënten uit de regio Zuid-Holland.

  ‘De rots in de branding’ is letterlijk Basalt. De kust tussen Kijkduin en Katwijk wordt beschermd door pieren van basaltsteen die de kracht van de golven breken en het zeewater in goede banen leiden. Basalt is het stollingsgesteente dat voortkomt uit het vuur van vulkanen en verenigt de energie van aarde en vuur. De steen heeft een ongekende stevigheid en wordt om die reden gebruikt voor de veiligheid van onze kust. Golfbrekers zijn gemaakt van basalt, de steen wordt gebruikt in kademuren, strandhoofden en dijken. In constructies die de weerstand bieden aan zee en wind. Basalt zorgt dus voor verbinding, verankering, samenhang en balans. Dezelfde waarden biedt ons revalidatiecentrum haar patiënten.

  Ontstaan bij zee met de helende werking van zeelucht. Een rots in de branding voor patiënten en samenwerkingspartners. We drijven op het vuur, de passie, van onze medewerkers. Daarbij past de naam Basalt. Waar energie uit alle elementen samenkomt, ontstaat kracht. De kracht van revalidatie.

  Basalt nu

  Basalt is hét expertisecentrum voor revalidatiezorg in de regio. Wij zijn er voor diegenen die te maken hebben met de gevolgen van een ongeval, ziekte of aandoening. Bij Basalt leren we kinderen, jongeren en volwassenen met de nieuwe situatie omgaan, in kracht te groeien en zo zelfstandig mogelijk te leven. 

  We verleggen continu onze grenzen door voortdurende innovatie en verbetering van de kwaliteit van onze zorg, op basis van patiëntervaring, behandelresultaat en wetenschappelijk onderzoek. Wij nemen de regie in de zorgketen. Zo zorgen we voor de beste zorg op het juiste moment op de juiste plaats. 

  Met tien vestigingen in de regio zijn we altijd dichtbij.

   

 • Onze missie

  Onze missie is hét expertisecentrum voor revalidatiezorg te zijn. Voor kinderen, jongeren en volwassenen met complexe motorische en/of cognitieve beperkingen als gevolg van (lichamelijke) ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Dit doen we door:

  • het verzorgen van (complexe) medisch specialistische revalidatiegeneeskunde,
  • het continu innoveren van de revalidatiezorg en
  • het voeren van regie op het netwerk van de revalidatiezorg voor, tijdens en na de behandeling bij Basalt.

  Onze visie

  • We geven de behandeling samen met de patiënt vorm. We vinden de inbreng van de patiënt heel belangrijk.
  • We streven continu naar maximale patiëntwaarde. Dat is de waarde van de behandeling voor de patiënt om in de maatschappij mee te kunnen doen. Tegelijk proberen we de zorgkosten te verminderen.
  • We kijken naar de patiënt in zijn geheel. Dat doen we volgens de zes aspecten van positieve gezondheid: het dagelijks functioneren, de sociaal maatschappelijke participatie, de lichaamsfuncties, het mentaal welbevinden, de zingeving en/of de kwaliteit van leven. 
 • De Raad van Toezicht

  De Raad van Toezicht van Basalt heeft een onafhankelijke positie, zonder last of ruggenspraak en houdt daarbij integraal toezicht op de realisatie van de missie, visie en doelstellingen van Basalt, het beleid van de Raad van Bestuur, het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur, de bestuurbaarheid van de organisatie en de algemene gang van zaken in de organisatie. De volledige visie op toezicht zoals opgesteld door de Raad van Toezicht leest u hier.
   
  De Raad van Toezicht bestaat uit:
   
  De heer dr. A. Notermans (Voorzitter)
  Raad van Bestuur Espria
   
  Mevrouw mr. T.A.M. van den Ende (Vice-voorzitter)
  Advocaat-partner Nysingh
   
  Mevrouw M. Fokma
  Raad van Bestuur NKI/AVL
   
  De heer drs. A.G.J. van Marle
  Traumachirurg Franciscus Gasthuis & Vlietland 
   
  Mevrouw dr. M. Ho-dac – Pannekeet
  Directeur Nierpatiënten Vereniging Nederland
 • De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt tijdens de dagelijkse werkzaamheden ondersteund door de afdeling bestuursondersteuning onder leiding van de bestuurssecretaris.

  De Medische Staf, de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad, het Zorgmanagement en de managers van de Ondersteundend Eenheden zijn belangrijke gesprekspartners voor de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit Drs. W (Willem) Wiegersma (voorzitter) en Drs. N. (Nikie) van den Berge-Siebers. 


   

   

   

 • HKZ keurmerk

  Basalt beschikt over het HKZ-keurmerk. Dit betekent dat het werk zo is georganiseerd dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen om de kennis van de behandelaars up-to-date te houden, de privacy van patiënten te waarborgen en de effecten van behandelingen te meten. 
  Ook als Basalt zullen we voortdurend onze kwaliteit en veiligheid verbeteren, zodat we het keurmerk behouden. Een onafhankelijke, externe organisatie controleert regelmatig of wij nog aan de eisen voldoen. 

  Beoordelingswebsites

  Basalt neemt ook deel aan de Revalidatiecheck (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) en Zorgkaart Nederland. Daarmee geven wij online inzicht in de kwaliteit van onze zorg en de ervaringen van onze patiënten.

   

  Heeft u een suggestie of klacht? Dan kunt u een suggestie- of klachtenformulier invullen.

 • Patiëntveiligheid is een vanzelfsprekend onderdeel binnen alle locaties van Basalt. Veiligheid is voor de patiënten, medewerkers en bezoekers de belangrijkste voorwaarde in de omgang met elkaar. We dragen zorg voor een veilige behandelomgeving en doen ons uiterste best om eventuele risico’s voor patiënten tot een minimum te beperken. Dit doen we op verschillende manieren.

  Het VeiligheidsManagementSysteem (VMS)

  Onze organisatie heeft het certificaat voor het landelijke VeiligheidsManagementSysteem (VMS) behaald. Het geeft aan dat Basalt (voorheen het RRC en Sophia Revalidatie) een systeem heeft waarmee veiligheidsrisico’s voor patiënten doorlopend gesignaleerd worden, verbeteringen doorgevoerd worden, beleid goed wordt vastgelegd, geëvalueerd en aangepast.

  Meldcode Huiselijk Geweld

  Basalt werkt volgens de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze meldcode ondersteunt hulpverleners in het omgaan met signalen en hen de weg te wijzen hoe te handelen. Het doel is geweld te voorkomen of indien mogelijk zo snel mogelijk te stoppen.

  Wat als het mis gaat?

  Alle medewerkers van Basalt worden gestimuleerd om onvoorziene en mogelijk schadelijke gebeurtenissen met patiënten direct te melden via het meldsysteem zodat direct actie ondernomen kan worden. Door gebruik te maken van dit meldsysteem kunnen we bedreigingen voor patiëntveiligheid opsporen en verhelpen, proces- en systeemfouten achterhalen, leren van eerdere ervaringen en preventieve maatregelen nemen.

  De VIM Adviescommissie (Veilig Incident Melden) neemt alle gemelde incidenten na afronding nog eens door. Eventueel doet zij navraag naar de afhandeling van het incident of de ingestelde verbeteracties. Deze adviescommissie kan eventuele trends signaleren en overlegt met de Raad van Bestuur en de Cliëntenraad. 

  Calamiteit

  Wanneer het een zeer ernstig incident of een calamiteit betreft, zijn we verplicht om de Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hierover te informeren. Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. Dit betekent dat ook bij een ernstige verwonding, complicatie ten gevolge van onzorgvuldig handelen, ziekenhuisopname (na incident) of blijvende invaliditeit er een melding dient te worden gedaan bij de IGJ.
  Om meer openheid te geven over het aantal bij de IGJ gemelde incidenten en hoe wij daarmee omgaan, plaatst Basalt informatie over het afgelopen jaar vanaf heden op de eigen website. Alle ziekenhuizen hebben afgesproken deze openheid te bieden. Met overigens wel de waarborg om de informatie zodanig te presenteren dat deze niet te herleiden is naar een specifieke gebeurtenis of patiënt.

  Commissies

  Binnen Basalt zijn verschillende commissies actief om de verschillende veiligheidsthema’s te bewaken. Denk bijvoorbeeld aan een Infectie Preventie Commissie. 

   

 • Basalt wordt gezien als een autoriteit in de Medisch Specialistische Revalidatie. Vak- en dagbladen besteden aandacht aan de expertises van onze mensen. Alle pers en mediaverzoeken worden in behandeling genomen door onze woordvoerder. Onderwerpen kunnen zijn:

  • het aanvragen van een interview of contact met medewerkers
  • fotografie, film- of geluidsopnames
  • radio- en televisieopnames

  U kunt een mail sturen naar communicatie@basaltrevalidatie.nl of telefonisch contact opnemen met het team Communicatie op 070 - 3593505.  Buiten kantooruren kunt u bellen naar ons algemene telefoonnummer 070 - 3593593. Bij dringende zaken/verzoeken verbindt de telefoniste u door naar de woordvoerder. De telefoniste kan de woordvoerder ook vragen u terug te bellen.

  Privacy

  Onze patiënten (volwassenen én kinderen) hebben recht op privacy. Deze zullen wij altijd beschermen. Daarom verstrekken wij geen informatie over individuele patiënten aan de media. Wij zijn terughoudend bij aanvragen van media, waarbij patiënten moeten worden benaderd om hun medewerking te verlenen aan een interview. Aanvragen hiervoor worden in alle gevallen eerst besproken met de patiënt én behandelaar. Wij volgen hierin de richtlijnen van de AVG-wet. Lees hier ons privacyregelement.

  Basalt in de media

  Basalt benadert zelf ook journalisten over nieuwswaardige onderwerpen zoals een innovatieve behandeling of procedure. Deze nieuwsfeiten en media aandacht toont het belang van  is de Medisch Specialistische Revalidatie en is daarmee van waarde voor onze omgeving en onze (potentiele) patiënten.

  Recente publicaties
  Financieel Dagblad 25 mei 2020
  Algemeen Dagblad 15 mei 2020
  Dagblad Trouw 25 april 2020
  Leidsch Dagblad 17 april 2020
  Televisieprogramma Op1

  Social media

  U kunt ons volgen via social media. Wij plaatsen regelmatig nieuwsberichten op de volgende kanalen.

  Contact

  Wil u toegevoegd worden aan onze perslijst? Onze nieuwsbrief ontvangen of op de hoogte gehouden worden van specifieke ontwikkelingen? Stuur dan een mail met dit verzoek naar communicatie@basaltrevalidatie.nl

 • RSIN

  Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer/fiscaal nummer 819902974 

  Stichting Basalt Fonds

  De doelstelling van het Basalt Fonds is ‘het stimuleren en ondersteunen van activiteiten op het gebied van aan revalidatie verwante medische-en sociale zorg, alsmede van de wetenschappelijke ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde, één en ander voor zover uitgaande van of van belang voor Basalt.

  Fin. jaarverslag Basalt Fonds 2018
  Fin. jaarverslag Basalt Fonds 2019
  Fin. jaarverslag Basalt Fonds 2020

  Stichting Vrienden van Basalt

  De Stichting Vrienden die al in 1953 is opgericht, heeft zich ten doel gesteld financiële middelen ter beschikking te stellen om iets extra's te kunnen doen voor patiënten.

  Fin. jaarverslag Vrienden van Basalt 2018
  Fin. jaarverslag Vrienden van Basalt 2019
  Fin. jaarverslag Vrienden van Basalt 2020

  ANBI

  Basalt is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn er belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. 
  Wilt u doneren? Dat kan naar Basalt, IBAN NL22RABO 0136 4290 92.

  ANBI verantwoording

 • Over ‘&Basalt’
  Basalt vestigt zich samen met 19 eerstelijnspraktijken in één gebouw. Onder de naam ‘&Basalt’ verbinden we Medisch Specialistische Revalidatie met eerstelijns zorg op het gebied van onder andere logopedie, ergotherapie, fysiotherapie, diëtetiek, en hand- en huidtherapie. Met het innovatieve zorgconcept ‘&Basalt’ breken we door de muren van afzonderlijke instellingen heen en creëren we een expertise- en kenniscentrum waar we gaan aantonen hoe we de meest efficiënte kwalitatief hoogwaardige poliklinische revalidatie kunnen bieden met een duurzaam karakter.

  Waarom ‘&Basalt’?
  Met dit innovatieve zorgconcept bieden we:
  1) Snellere toegang tot goede en efficiënte zorg in een comfortabele omgeving;
  2) Een proeftuin waarin aantoonbaar gaan maken wat het meest efficiënte behandelplan is om het hoofd te bieden aan toenemende uitdagingen binnen de revalidatiezorg
  3) Revalidatie met een duurzaam karakter, gericht op preventie en vitaliteit.

  Aangesloten eerstelijnspraktijken:

  B&B Healthcare

  Bioch/Van der Lans Fysiotherapie en Oefentherapie

  Corpus Mens

  Florence 

  Fysio Duinoord

  Fysioeffect

  Fysiopraktijk Transvaal

  Fysiotherapie de Knegt

  Fysiotherapie Poeldijk

  Ergotherapie Wateringseveld

  Huid & Vitaal

  HWW

  Livit 

  Logopedie Centrum José Nijboer

  Manometric

  Orthomedix

  Prima Voeding

  Robert Schilte Orthopedie

  Saffier  

  Xperthandtherapie