Onderzoek

De afdeling IQ+R (Innovation, Quality + Research) doet toegepast wetenschappelijk onderzoek. Resultaten en aanbevelingen van het onderzoek zijn direct bruikbaar in de revalidatiepraktijk. De belangrijkste doelgroepen voor het onderzoek zijn patiënten met een beroerte en kinderen. Het onderzoek doen we vaak samen met het LUMC, de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Leiden. Samen met een groep (ex-)patiënten, onze ‘onderzoekspartners’, bepalen we welke vragen we onderzoeken en hoe we dat doen.

Behalve het eigen wetenschappelijk onderzoek, werkt Basalt ook mee aan onderzoek van andere centra. Verzoeken voor deelname aan onderzoek worden door de lokale onderzoekscommissie getoetst. Als u meer informatie wilt over de toetsing en de procedure kunt u contact opnemen met Félicie van Vree, f.vanVree@basaltrevalidatie.nl.

SCORE

 • Doel: Beantwoorden van onderzoeksvragen voor analyse van behandelingsresultaten en publicatie daarvan.
  Sinds 2014 verzamelt Basalt in Den Haag en Leiden gegevens bij en van CVA-patiënten. Dit gebeurt vanaf de opname in de kliniek of vanaf de start van een poliklinisch traject en tot 30 maanden na ontslag. De onderzoeksvragen gaan over de structuur, het proces en de uitkomsten van de revalidatie. Op basis van deze analyse zijn al verschillende publicaties verschenen.
 • In oktober 2019 vierden wij het vijfjarig bestaan van SCORE op onze locaties in Den Haag en Leiden. Tijdens de deelnemersdag presenteerden we de resultaten van vijf jaar SCORE onderzoek. Het boekje met deze resultaten is te vinden op deze website onder publicaties. De tips van (ex)revalidanten en nabestaanden zijn door ons verzameld en kunt u hier lezen.
 • Verschillende peer reviewed publicaties zijn te vinden in PubMed of op te vragen.
 • Contactpersonen: Diana Oosterveer, Winke Pont, Thea Vliet Vlieland.
 • Subsidie: Deels uitgevoerd met SKMS-subsidie.

MEEDOEN?!

 • Doel: Bepalen van de mate en het beloop van participatie(problemen) thuis, op school/werk en in de samenleving en de gevolgen van het NAH op het gezin, alsmede de factoren die hierop van invloed zijn, bij kinderen en jongeren (4-25 jaar) die met niet aangeboren hersenletsel (NAH) zijn aangemeld voor revalidatie.
  In de afgelopen 4 jaar hebben er in de 10 centra voor Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) die deelnamen aan het Meedoen?! onderzoek zijn ongeveer 275 kinderen, jongeren en jongvolwassenen (4-25 jaar) geïncludeerd voor dit onderzoek. Binnen deze groep is in het kader van reguliere zorg uitgebreid gekeken naar functioneren en participeren van zowel het kind als het gezin. Na afname van vragenlijsten bij aanmelding in de MSR (T0) zijn meerdere van deze patiënten in onderzoek verband (na afgeven informed consent) 2 jaar gevolgd over de tijd.
 • Verschillende peer reviewed publicaties zijn te vinden in PubMed of op te vragen.
 • Contactpersonen: Arend de Kloet, Menno van der Holst, Florian Alfonsius.
 • Subsidie: Hersenstichting en Handicap.nl ( juni 2015 - december 2020).

MEEDOEN?! NEXT STEP

 • Doel: Het bevorderen van juiste zorg – op het juiste moment - op de juiste plek voor jongeren met NAH en hun gezin, met aantoonbaar positief effect op het verminderen de ziektelast van de doelgroep en ouders/gezin.
  Dit wordt i.s.m. alle centra voor Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) nagestreefd door:
  • het stapsgewijs en gezamenlijk ontwikkelen, landelijk implementeren en evalueren van een uniform behandelprogramma voor de MSR. Met onderbouwde aanbevelingen voor besluitvorming, startmoment, intensiteit, duur, vorm en inhoud, follow-up. Hierbij is er speciale aandacht voor voorlichting aan jongeren, delen van ervaringsdeskundigheid, (multi)disciplinaire cognitieve MSR, gezinsgericht werken en transities naar volwassenheid. Het programma zal mede ingericht worden op basis van wensen en behoeften doelgroep en ouders, value based zijn en zich richten op optimale eigen regie en eigenaarschap. Faciliteren van het (digitaal) contact met andere jongeren met hersenletsel maakt nadrukkelijk deel uit van het programma. Doorlopend onderzoek start naar resultaten en tevredenheid voedt periodieke aanpassingen.
  • Het aanbod in te bedden in een regionale zorgketen en samenwerking tussen regionale partners te bevorderen. Met onderbouwde aanbevelingen voor besluitvorming en (door)verwijzen. Op basis van gezamenlijk zicht op en inzicht in aantallen, routing en risico’s en voorspellende factoren voor participatieproblemen en gezinsimpact. 
 • Contactpersonen: Menno van der Holst, Frederike van Markus, Florian Alfonsius, Arend de Kloet.
 • Subsidie: Hersenstichting ( oktober 2020 - oktober 2023).

Zobest!

 • Onderzoeksvraag: Wat zijn de lange termijn gevolgen van CVA voor de bovenste extremiteit (arm, schouder, hand, etc) en wat is de zorgbehoefte? 
  Over deze studie zijn verschillende artikelen verschenen.
 • Contactpersonen: Henk Arwert, Jorit Meesters, Thea Vliet Vlieland.
 • Subsidie: Deels Landsteiner Stichting.

Brainpower

 • Onderzoeksvraag: Wat zijn de gevolgen van NAH op slaap en vermoeidheid bij kinderen, adolescenten en jongvolwassenen?
 • Contactpersonen: Frederike van Markus, Jorit Meesters, Thea Vliet Vlieland.

ZuPER

 • Doel: de zorg voor patiënten na reanimatie verbeteren, met name patiënten met cognitieve klachten na reanimatie 
  Sinds 2011 zijn gegevens verzameld en onderzoeksvragen beantwoord. Op basis hiervan zijn verschillende wetenschappelijke artikelen geschreven en presentaties gegeven. Ook verscheen een handboek voor de revalidatie van patiënten na reanimatie.
 • Contactpersonen: Liesbeth Boyce.
 • Subsidie: ZonMW, SKMS.

CP-FAIME

 • Onderzoeksvragen: Wat is de impact op het gezin als een kind cerebrale parese (CP) heeft? Hoe ervaren/ervoeren de ouders de psychosociale zorg en informatie rondom CP? Wat zijn hun wensen op dit gebied?
 • Contactpersonen: Menno van der Holst en Thea Vliet Vlieland.

Breinstraat

 • Doel: Een digitaal platform ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en behoeften van Jongeren en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de transitiefase (12-25 jaar), in alle fasen van zorg en onder eigen regie.
  Onderzoek leert dat kennis en inzicht in zelfmanagement en omgang met de veranderde situatie gunstig beïnvloed kunnen worden door het inzetten van lotgenotencontact. Het traditionele aanbod van lotgenotencontact sluit niet goed aan bij wensen en drukke agenda van de huidige generatie jongeren met NAH. Een digitaal aanbod met optimale eigen regie is daarom aantrekkelijker en blijft voor hen beschikbaar.

  Breinstraat wordt voor en door jongeren vormgegeven en beheerd. In september 2021 wordt het platform landelijk uitgerold als digitale omgeving met:
  • open en besloten groepen
  • Q&A
  • informatie en psycho-educatie (ook voor gezin en professionals)
  • ruim 500 video’s met jongeren
  • een eigen profiel (dat met anderen gedeeld kan worden)
  • digitale agenda die ondersteunt in beter omgaan met je energie en het behalen van zelf gestelde doelen, al dan niet met coaching.
 • Contactpersonen: Arend de Kloet, Menno van der Holst (in samenwerking met Coen van Bennekom en Martine Kapitein).

Basalt werkt samen met onderzoekspartners: mensen die bij Basalt in behandeling zijn geweest en een stem willen hebben in wetenschappelijk onderzoek. Samenwerking tussen onderzoekers en patiënten leidt naar ons idee tot relevante onderzoeksresultaten voor patiënten en het bevordert de kwaliteit van onderzoek. Omdat het wetenschappelijk onderzoek van Basalt zich met name richt op niet aangeboren hersenletsel (NAH), hebben we ervaringsdeskundigen op dit gebied gezocht. Op dit moment hebben we een pool van tien ex-patiënten de de rol van onderzoekspartner voor Basalt vervullen.

Wat is een Onderzoekspartner?
Een onderzoekspartner is een persoon met een relevante aandoening (in ons geval NAH) die actief en op basis van gelijkwaardigheid samen met professionele onderzoekers, deel uitmaakt van een onderzoeksteam. Doel is in iedere fase van het onderzoeksproject een bijdrage te leveren vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid. Onderzoekspartners worden vertrouwd gemaakt met de beginselen van evidence based onderzoek en leren ze hoe ze aan verschillende fasen van de empirische onderzoekcirkel kunnen bijdragen. Het is van belang dat zij een kritische, constructieve houding ten aanzien van onderzoek aannemen

Taken van Onderzoekspartners
De onderzoekspartner werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekspartner kan invloed uitoefenen op alles wat in de toekomst kan leiden tot betere zorg en behandeling en zorgt dat het patiëntenperspectief voldoende wordt meegenomen in alle facetten van onderzoek.

De onderzoekspartner beoordeelt vanuit patiëntenperspectief onderzoeksplannen en neemt deel aan bijeenkomsten hierover. Het gaat om het geven van mondelinge en schriftelijke reacties op bijvoorbeeld:

 • Relevantie van onderzoek voor mensen met Niet-aangeboren hersenletsel
 • De uitvoerbaarheid en patiëntgerichtheid van onderzoek
 • De werving van deelnemers
 • De belasting en logistiek van onderzoek voor de patiënt
 • Informatie voor patiënten die deelnemen aan een onderzoek.
 • De analyse en interpretatie van onderzoeksresultaten
 • Het goed informeren van de achterban over de onderzoeksuitkomsten.

Ontwikkelingen
De onderzoekspartners zijn in mei 2013 gestart. Zodra Basalt nieuwe onderzoekplannen ontwikkelt op het gebied van NAH worden zij ingeschakeld. Voor meer informatie over onze onderzoekspartners kunt u contact opnemen met Félicie van Vree, manager IQ+R (f.vanvree@basaltrevalidatie.nl).

Publicaties 2021

Promotieonderzoek 'eRehabilitation after stroke: the interplay between the effectiveness, the implementation and the context'
Een cerebro vasculair accident (CVA) of beroerte is een relatief veel voorkomende aandoening met een grote impact op het leven van de patiënt en zijn of haar naasten. De revalidatie na een CVA is bedoeld om patiënten te ondersteunen bij het omgaan met de fysieke, mentale en cognitieve gevolgen van een CVA.

Hoewel digitale technologieën in de gezondheidszorg (eHealth) in toenemende mate beschikbaar zijn, kan het daadwerkelijke gebruik van eHealth in de CVA-revalidatie worden verbeterd. Om dit gebruik te optimaliseren, heeft dit proefschrift als doel inzicht te verschaffen in de samenhang tussen de effectiviteit van eHealth interventies, de gebruikte implementatiestrategie en de context waarin eHealth na een CVA wordt gebruikt. 

Lees de uitkomsten van het onderzoek in de volledige Nederlandse samenvatting van het proefschrift

Publicatieoverzicht 2020

Publicatieoverzicht Basalt 2020

Publicaties 2020

Promotieonderzoek Vermoeidheid, fysieke activiteit en participatie van adolescenten en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel
Als revalidatiearts op de jongerenpoli van Basalt treft Frederike van Markus veel jongeren met NAH met vermoeidheidsklachten en een lage mate van fysieke activiteit. Bekend is dat NAH vaak leidt tot beperkingen in neuropsychologische functies, (fysieke) activiteit en participatie. In haar onderzoek heeft Van Markus studies gedaan naar vijf verschillende patiëntengroepen. Deze groepen zijn onderzocht in het ziekenhuis of in het revalidatiecentrum. Hun letsel varieerde van licht, matig of ernstig traumatisch of niet-traumatisch hersenletsel tot traumatisch orthopedisch letsel (gebroken sleutelbeen, arm of been).

Lees de uitkomsten van het onderzoek in de volledige Nederlandse samenvatting van het promotieonderzoek 'Fatigue, physical activity and participation in adolescents and young adults with acquired brain injury'

Publicatieoverzicht 2019

Publicatieoverzicht Basalt 2019

Publicaties 2019

Promotieonderzoek Revalidatie na reanimatie
In het promotieonderzoek 'Rehabilitation after Resuscitation' beschrijft Liesbeth Boyce hoe revalidatie voor mensen die een hartstilstand buiten het ziekenhuis hebben overleefd, geoptimaliseerd kan worden. Bijvoorbeeld door goede uitleg over wat er aan de hand is, een screening op cognitieve gevolgen met daarna zo nodig cognitieve revalidatie en aandacht voor de naaste(n) van de patient. Lees hier de volledige Nederlandse samenvatting promotieonderzoek 'Rehabilitation after Resuscitation'.

5 jaar SCORE-onderzoek
SCORE bestond in oktober 2019 vijf jaar. Tijdens de deelnemersdag presenteerden we de resultaten van vijf jaar SCORE onderzoek. Lees hier het boekje met resultaten van 5 jaar SCORE-onderzoek (CVA cohort onderzoek).

Promotieonderzoek eHealth bij revalidatie na een beroerte
eHealth wordt steeds meer gebruikt in de revalidatie (eRevalidatie), maar wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en de implementatie ervan is relatief schaars. In het promotieonderzoek 'The Use of eHealthh in Rehabilitation after Stroke' wordt onderzoek gedaan naar het proces en effect van eHealth interventie in cognitieve revalidatie na een beroerte (CVA) en het gebruik van eHealth door patiënten. Daarnaast zijn de randvoorwaarden geïnventariseerd van patiënten, mantelzorgers, zorgprofessionals, docenten en studenten met betrekking tot het gebruik van eHealth interventies in de revalidatie na een CVA. Lees hier de Nederlandse samenvatting promotieonderzoek ‘The Use of eHealth in Rehabilitation after Stroke’.

eRevalidatie na een beroerte: gebruiksvriendelijk en laagdrempelig
eRevalidatie ter ondersteuning en verbetering van de revalidatiebehandeling vergroot de mogelijkheden om goede, persoonlijke zorg te leveren. Voorbeelden van eHealth-toepassingen zijn serious (brain)games, apps en e-coaching. En hoewel uit onderzoek blijkt dat deze eHealth-toepassingen effectief kunnen zijn bij revalidatie, maken patiënten die herstellen van een beroerte er te weinig gebruik van. Het onderzoek is erop gericht om deze innovaties zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de gebruikers. Een belangrijke eerste stap op weg naar effectieve eRevalidatie na een beroerte. Lees hier de artikelen over dit onderwerp:

Publicatieoverzicht 2018

Publicaties fusieorganisatie Rijnlands Revalidatie en Sophia Revalidatie 2018

Publicaties 2018

Werkboek Revalidatie na Reanimatie

Het lectoraat Revalidatie doet onderzoek en voert innovatieve projecten uit om participatie en kwaliteit van leven van mensen met een lichamelijke beperking of chronische aandoening bevorderen. Het lectoraat Revalidatie is een samenwerking tussen Basalt en Haagse Hogeschool en slaat daarmee een brug tussen hoger beroepsonderwijs en beroepspraktijk. Het lectoraat haalt vragen op van de werkvloer in de medisch specialistische revalidatie (Basalt) en vertaalt deze in innovatieve projecten en praktijkgericht onderzoek (kenniscentrum Haagse Hogeschool). Lees hier het jaarverslag 2019 van het lectoraat Revalidatie.

Het lectoraat richt zich op drie onderzoekslijnen: participatie, (aangepast) bewegen en sporten en e-revalidatie. Bij het deelgebied ‘participatie’ ligt de focus op kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Deze NAH-doelgroep wordt zelf ook betrokken bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten.

Participatie
Het doel van de onderzoekslijn participatie is om participatie als ‘middel en doel’ te stimuleren bij (met name) kinderen en jongvolwassenen (4-25 jaar) met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun gezin. Door middel van onderzoek en het meten van participatie als uitkomstmaat, krijgen we beter inzicht in de diversiteit en dynamiek van participatie beïnvloedende factoren.

Bewegen, Sport & Technologie
Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking heeft een (functionele) bewegingsbeperking en/of één of meer chronische ziekten met gevolgen voor mobiliteit en sport. Het lectoraat wil sportparticipatie en mobiliteit van burgers met een beperking bevorderen, o.a. door het beter aanmeten van hulpmiddelen en door meten en monitoren (o.a. (self)tracking).

E-revalidatie
Ondanks een groeiend aanbod en de potentiele meerwaarde en noodzaak van e-health in de (revalidatie)zorg, verloopt de adoptie en acceptatie van technologie in de zorg moeizaam en traag. De onderzoekslijn e-revalidatie streeft ernaar om bij te dragen aan een oplossing hiervoor en onderzoekt vraagstukken over de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van eRevalidatie.

Het lectoraat wil met onderzoek, innovatie en kenniscirculatie bijdragen aan gerichte verbeteringen en veranderingen in het zorgaanbod en beroepsopleidingen. Het brengt revalidatie onder de aandacht van hbo-studenten en is uitgegroeid tot een regionaal kennis- en expertisecentrum met landelijke en internationale partners.

Projecten en onderzoeken lectoraat Revalidatie

Nieuws

SCORE bestaat vijf jaar en dat vierden wij op 5 oktober 2019 in Den Haag en op 12 oktober 2019 in Leiden. Tijdens de deelnemersdag presenteerden we de resultaten van vijf jaar SCORE onderzoek. Het boekje met deze resultaten vindt u op deze website onder publicaties. De tips van (ex)revalidanten en nabestaanden zijn door ons verzameld en kunt u hier lezen.