Onderzoek

De afdeling IQ+R (Innovation, Quality + Research) doet toegepast wetenschappelijk onderzoek. Resultaten en aanbevelingen van het onderzoek zijn direct bruikbaar in de revalidatiepraktijk. De belangrijkste doelgroepen voor het onderzoek zijn patiënten met een beroerte en kinderen. Het onderzoek doen we vaak samen met het LUMC, de Haagse Hogeschool en de Hogeschool Leiden. Samen met een groep (ex-)patiënten, onze ‘onderzoekspartners’, bepalen we welke vragen we onderzoeken en hoe we dat doen.

Behalve het eigen wetenschappelijk onderzoek, werkt Basalt ook mee aan onderzoek van andere centra. Verzoeken voor deelname aan onderzoek worden door de lokale onderzoekscommissie getoetst. Als u meer informatie wilt over de toetsing en de procedure kunt u contact opnemen met Félicie van Vree, f.vanVree@basaltrevalidatie.nl.

Breinstraat

 • Doel: Een digitaal platform ontwikkelen dat aansluit bij de wensen en behoeften van Jongeren en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de transitiefase (12-25 jaar), in alle fasen van zorg en onder eigen regie.
  Onderzoek leert dat kennis en inzicht in zelfmanagement en omgang met de veranderde situatie gunstig beïnvloed kunnen worden door het inzetten van lotgenotencontact. Het traditionele aanbod van lotgenotencontact sluit niet goed aan bij wensen en drukke agenda van de huidige generatie jongeren met NAH. Een digitaal aanbod met optimale eigen regie is daarom aantrekkelijker en blijft voor hen beschikbaar.
 • Breinstraat wordt voor en door jongeren vormgegeven en beheerd. In maart is een pilot op 3 locaties gestart, in juni is hier focusgroep onderzoek uitgevoerd om ervaringen en gewenste verbeteringen te inventariseren. In september 2021 wordt het platform landelijk uitgerold als digitale omgeving met:
  • een openbaar gedeelte, voor jongeren, gezin en professionals (breinstraat.nl)
  • een besloten deel voor jongeren. Hierin ontmoeten jongeren elkaar in een veilige chatomgeving (mijn groepen), een forum, circa 500 korte video’s (mijn vragen), een persoonlijk profiel (mijn verhaal) en een digitale agenda die ondersteunt in beter omgaan met energie en het behalen van zelf gestelde doelen, al dan niet met coaching (mijn agenda).
 • Contactpersonen: Arend de Kloet, Menno van der Holst, Roeli Wierenga, Bram Reurings (Haagse Hogeschool), Carla Hendriks (Heliomare), Martine Kapitein (Breinsupport)

CP-FAIME

 • Onderzoeksvragen: Wat is de impact op het gezin als een kind cerebrale parese (CP) heeft? Hoe ervaren/ervoeren de ouders de psychosociale zorg en informatie rondom CP? Wat zijn hun wensen op dit gebied?
 • Contactpersonen: Menno van der Holst en Thea Vliet Vlieland.

Meedoen?!

 • Doel: Bepalen van de mate en het beloop van participatie(problemen) thuis, op school/werk en in de samenleving en de gevolgen van het NAH op het gezin, alsmede de factoren die hierop van invloed zijn, bij kinderen en jongeren (4-25 jaar) die met niet aangeboren hersenletsel (NAH) zijn aangemeld voor revalidatie.
  In de afgelopen 4 jaar zijn er in de 10 centra voor Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) die deelnamen, ongeveer 245 kinderen, jongeren en jongvolwassenen (4-25 jaar) geïncludeerd voor het onderzoek Meedoen?!. Binnen deze groep is in het kader van reguliere zorg uitgebreid gekeken naar functioneren en participeren van zowel het kind als het gezin. Na afname van vragenlijsten bij aanmelding in de MSR (T0) heeft een deel van deze patiënten in onderzoeksverband (na het afgeven van informed consent) 1 en 2 jaar na aanmelding de vragenlijsten opnieuw ingevuld.
 • Een Engelstalige samenvatting van de eerste resultaten leest u hier. Verschillende peer reviewed publicaties zijn te vinden in PubMed of op te vragen.
 • Contactpersonen: Arend de Kloet, Menno van der Holst, Florian Allonsius.
 • Subsidie: Hersenstichting en Handicap.nl ( juni 2015 - december 2020).

Meedoen?! Next Step

 • Doel: Het bevorderen van juiste zorg – op het juiste moment - op de juiste plek voor jongeren met NAH en hun gezin, met aantoonbaar positief effect op het verminderen de ziektelast van de doelgroep en ouders/gezin.
 • Dit project wordt i.s.m. alle centra voor Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) nagestreefd door:
  • het stapsgewijs en gezamenlijk ontwikkelen, landelijk implementeren en evalueren van een uniform behandelprogramma voor de MSR. Met onderbouwde aanbevelingen voor besluitvorming, startmoment, intensiteit, duur, vorm en inhoud, follow-up. Hierbij is er speciale aandacht voor voorlichting aan jongeren, delen van ervaringsdeskundigheid, (multi)disciplinaire cognitieve MSR, gezinsgericht werken en transities naar volwassenheid. Het programma zal mede ingericht worden op basis van wensen en behoeften doelgroep en ouders, value based zijn en zich richten op optimale eigen regie en eigenaarschap. Faciliteren van het (digitaal) contact met andere jongeren met hersenletsel maakt nadrukkelijk deel uit van het programma. Doorlopend onderzoek start naar resultaten en tevredenheid voedt periodieke aanpassingen van het behandelprogramma. 
  • Het aanbod in te bedden in een regionale zorgketen en samenwerking tussen regionale partners te bevorderen. Met onderbouwde aanbevelingen voor besluitvorming en (door)verwijzen. Op basis van gezamenlijk zicht op en inzicht in aantallen, routing en risico’s en voorspellende factoren voor participatieproblemen en gezinsimpact. 
 • In januari 2021 zijn in 11 centra voor MSR ‘lokale kartrekkers' gestart. In maart 2021 is een nieuwe, digitale meetset geïmplementeerd in 14 centra voor MSR, die aan alle nieuwe patiënten wordt aangeboden in het kader van reguliere zorg en voor onderzoek opnieuw wordt aangeboden bij afronding van revalidatiebehandeling en 12 maanden later. In juni starten Delphirondes om stapsgewijs tot een gezamenlijk MSR behandelprogramma te komen in februari 2022. In oktober 2021 starten per regio activiteiten om het aanbod de zorgketens beter te coördineren en te laten aansluiten.
 • Contactpersonen: Menno van der Holst, Frederike van Markus, Florian Allonsius, Arend de Kloet.
 • Subsidie: Hersenstichting ( oktober 2020 - oktober 2023).

Rollz Smart Motion rollator

 • Doel: Bijdragen aan de ontwikkeling van de Rollz Smart Motion voor diverse doelgroepen.
  De Rollz Smart Motion is een rollator die in staat is om een loopanalyse uit te voeren en om de gebruiker feedback te geven over zijn of haar looppatroon. De Rollz Smart Motion bestaat uit een systeem dat de houding, looppas en activiteit van een Rollz Motion gebruiker detecteert en feedback geeft hoe deze te verbeteren. Hierbij worden verschillende programma’s ontwikkeld om de gebruiker te trainen/activeren, sneller en beter te laten revalideren en preventie te bieden tegen (verder) verlies van mobiliteit als gevolg van valongelukken.
 • Onderzoek naar welke gegevens dienen er te worden teruggekoppeld vanuit de Rollz Smart motion naar therapeut en CVA-patiëntvoor een zo optimaal mogelijke revalidatie van het gangpatroon van de CVA-patiënt?

 • Ontwikkeling datavisualisatie van app door student met medewerking van innovatiepartners en innovatiemedewerkers Basalt

 • Contactpersonen: Monique Berger, Melle van Dilgt, Klaasjan van Haastrecht.

 • Subsidie: Fieldlab Rehabilitation & Mobility

Rolstoelergometer

 • Doel: Bijdragen aan het advies rondom het proces van trainen, voorschrijven/aanpassen van een rolstoel met behulp van objectieve data. Optimaliseren van het koppel rolstoel-gebruiker gedurende het voortbewegen van een handbewogen rolstoel. Uiteindelijke doel is komen tot een rolstoel propulsion lab.
 • Verschillende pilotmetingen met patiënten van Basalt zijn uitgevoerd, onder andere in samenwerking met het zit-adviesteam van locatie Den Haag en collega’s van locatie Delft. Met als doel meer inzicht te krijgen in het type vragen waarbij de rolstoelergometer kan bijdragen in de besluitvorming.
 • Eerste protocol met testen en uitkomstparameters is opgesteld.
 • Een onderzoek naar de bepaling van de kleinst meetbare veranderingen in rolstoelaandrijving tijdens het rijden op een rolstoelergometer is bij uitgevoerd. Hiermee kan  de data uit de rolstoelergometer worden geïnterpreteerd en veranderingen onderscheiden van meetfouten.
 • Vervolg onderzoeksvraag:  Wat is de invloed van verschillende hoepelsoorten op mechanische en fysiologische rolstoelprestaties? Met als doel de keuze in hoepelsoort beter (wetenschappelijk) te kunnen onderbouwen.
 • Trainingsmogelijkheden op de rolstoelergometer (m.b.t. fysieke conditie en aandrijftechniek) worden momenteel onderzocht in combinatie met ademgasanalyse.
 • Contactpersonen: Monique Berger, Kim van Hutten, Melle van Dilgt, Esther Schutte en Ferrie Harberts.
 • Subsidie: Fieldlab Rehabilitation & Mobility

SCORE

 • Doel: Beantwoorden van onderzoeksvragen voor analyse van behandelingsresultaten en publicatie daarvan.
  Sinds 2014 verzamelt Basalt in Den Haag en Leiden gegevens bij en van CVA-patiënten. Dit gebeurt vanaf de opname in de kliniek of vanaf de start van een poliklinisch traject en tot 30 maanden na ontslag. De onderzoeksvragen gaan over de structuur, het proces en de uitkomsten van de revalidatie. Op basis van deze analyse zijn al verschillende publicaties verschenen.
 • In oktober 2019 vierden wij het vijfjarig bestaan van SCORE op onze locaties in Den Haag en Leiden. Tijdens de deelnemersdag presenteerden we de resultaten van vijf jaar SCORE onderzoek. Het boekje met deze resultaten is te vinden op deze website onder publicaties. De tips van (ex)revalidanten en nabestaanden zijn door ons verzameld en kunt u hier lezen.
 • Verschillende peer reviewed publicaties zijn te vinden in PubMed of op te vragen.
 • Contactpersonen: Diana Oosterveer, Winke Pont, Thea Vliet Vlieland.
 • Subsidie: Deels uitgevoerd met SKMS-subsidie.

SCORE 2.1

 • Doel: Onderzoeken hoe we uitkomsten van de revalidatie het beste kunnen meten, waarbij we een nieuwe set vragenlijsten – de ICHOM standard set for stroke - vergelijken met vragenlijsten die we eerder gebruikten. 
  Basalt meet de uitkomsten van revalidatie bij CVA-patiënten. Vanaf de start van de klinische of poliklinische revalidatie vullen patiënten gedurende twee jaar op gezette tijden een vragenlijst in. De vragenlijsten gaan onder andere over de invloed van de beroerte, kwaliteit van leven, werk (indien van toepassing) en bewegen. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van PROMIS vragenlijsten. Hiervan zullen we het minimal important change (MIC) berekenen, zodat we deze vragenlijsten beter kunnen interpreteren.
 • Dit onderzoek is zomer 2021 gestart.
 • Contactpersonen: Diana Oosterveer, Winke Pont, Thea Vliet Vlieland.

ZuPER

 • Doel: de zorg voor patiënten na reanimatie verbeteren, met name patiënten met cognitieve klachten na reanimatie 
  Sinds 2011 zijn gegevens verzameld en onderzoeksvragen beantwoord. Op basis hiervan zijn verschillende wetenschappelijke artikelen geschreven en presentaties gegeven. Ook verscheen een handboek voor de revalidatie van patiënten na reanimatie.
 • Contactpersonen: Liesbeth Boyce.
 • Subsidie: ZonMW, SKMS.
 • Onderzoeksvraag: Wat zijn de lange termijn gevolgen van CVA voor de bovenste extremiteit (arm, schouder, hand, etc) en wat is de zorgbehoefte? 
  Over deze studie zijn verschillende artikelen verschenen.
 • Contactpersonen: Henk Arwert, Jorit Meesters, Thea Vliet Vlieland.
 • Subsidie: Deels Landsteiner Stichting.

Basalt werkt samen met onderzoekspartners: mensen die bij Basalt in behandeling zijn geweest en een stem willen hebben in wetenschappelijk onderzoek. Samenwerking tussen onderzoekers en patiënten leidt naar ons idee tot relevante onderzoeksresultaten voor patiënten en het bevordert de kwaliteit van onderzoek. Omdat het wetenschappelijk onderzoek van Basalt zich met name richt op niet aangeboren hersenletsel (NAH), hebben we ervaringsdeskundigen op dit gebied gezocht. Op dit moment hebben we een pool van tien ex-patiënten de de rol van onderzoekspartner voor Basalt vervullen.

Wat is een Onderzoekspartner?
Een onderzoekspartner is een persoon met een relevante aandoening (in ons geval NAH) die actief en op basis van gelijkwaardigheid samen met professionele onderzoekers, deel uitmaakt van een onderzoeksteam. Doel is in iedere fase van het onderzoeksproject een bijdrage te leveren vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid. Onderzoekspartners worden vertrouwd gemaakt met de beginselen van evidence based onderzoek en leren ze hoe ze aan verschillende fasen van de empirische onderzoekcirkel kunnen bijdragen. Het is van belang dat zij een kritische, constructieve houding ten aanzien van onderzoek aannemen

Taken van Onderzoekspartners
De onderzoekspartner werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek. De onderzoekspartner kan invloed uitoefenen op alles wat in de toekomst kan leiden tot betere zorg en behandeling en zorgt dat het patiëntenperspectief voldoende wordt meegenomen in alle facetten van onderzoek.

De onderzoekspartner beoordeelt vanuit patiëntenperspectief onderzoeksplannen en neemt deel aan bijeenkomsten hierover. Het gaat om het geven van mondelinge en schriftelijke reacties op bijvoorbeeld:

 • Relevantie van onderzoek voor mensen met Niet-aangeboren hersenletsel
 • De uitvoerbaarheid en patiëntgerichtheid van onderzoek
 • De werving van deelnemers
 • De belasting en logistiek van onderzoek voor de patiënt
 • Informatie voor patiënten die deelnemen aan een onderzoek.
 • De analyse en interpretatie van onderzoeksresultaten
 • Het goed informeren van de achterban over de onderzoeksuitkomsten.

Ontwikkelingen
De onderzoekspartners zijn in mei 2013 gestart. Zodra Basalt nieuwe onderzoekplannen ontwikkelt op het gebied van NAH worden zij ingeschakeld. Voor meer informatie over onze onderzoekspartners kunt u contact opnemen met Félicie van Vree, manager IQ+R (f.vanvree@basaltrevalidatie.nl).

Publicaties 2021


Referral and participation in cardiac rehabilitation of patients following acute coronary syndrom; lessons learned
Hartrevalidatie na een hartinfarct (acuut coronair syndroom) levert een belangrijke bijdrage aan het herstel van hartpatiënten. Hartrevalidatie vergroot de kans op een langere levensduur en verbetert de kwaliteit van leven van patiënten na een hartinfarct. Ondanks deze goede prognoses toonde eerder onderzoek van o.a. Basalt cardioloog Sander Rodrigo aan dat slechts 30 tot 40% van de hartpatiënten een hartrevalidatietraject volgt. De redenen hiervoor zijn divers en vinden hun oorzaak in bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, afstand naar het revalidatiecentrum en (on)juiste doorverwijzing.

In de huidige studie onderzochten Rodigro et al. in hoeverre een systematische doorverwijzing vanuit de ziekenhuizen leidt tot een verbeterde participatiegraad. Zij werkten daarvoor samen met het Leids Universitair Medisch Centrum. De onderzoeksresultaten zijn indrukwekkend: door een systematische doorverwijzing, als gevolg van een goede samenwerking tussen de afdelingen hartziekten van het LUMC en Basalt, is het aantal doorverwijzingen en de participatiegraad twee keer hoger dan voorheen (80% doorverwijzing, 75% deelname).

Het volledige (Engelstalige) artikel is te lezen in het IJC Heart & Vasculature Journal. Of klik hier voor de PDF.
 

Promotieonderzoek: eRehabilitation after stroke: the interplay between the effectiveness, the implementation and the context
Een cerebro vasculair accident (CVA) of beroerte is een relatief veel voorkomende aandoening met een grote impact op het leven van de patiënt en zijn of haar naasten. De revalidatie na een CVA is bedoeld om patiënten te ondersteunen bij het omgaan met de fysieke, mentale en cognitieve gevolgen van een CVA.

Hoewel digitale technologieën in de gezondheidszorg (eHealth) in toenemende mate beschikbaar zijn, kan het daadwerkelijke gebruik van eHealth in de CVA-revalidatie worden verbeterd. Om dit gebruik te optimaliseren, heeft dit proefschrift als doel inzicht te verschaffen in de samenhang tussen de effectiviteit van eHealth interventies, de gebruikte implementatiestrategie en de context waarin eHealth na een CVA wordt gebruikt. 

Lees de uitkomsten van het onderzoek in de volledige Nederlandse samenvatting van het proefschrift
 

Publicatieoverzicht 2020

Publicatieoverzicht Basalt 2020

Publicaties 2020

Promotieonderzoek Vermoeidheid, fysieke activiteit en participatie van adolescenten en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel
Als revalidatiearts op de jongerenpoli van Basalt treft Frederike van Markus veel jongeren met NAH met vermoeidheidsklachten en een lage mate van fysieke activiteit. Bekend is dat NAH vaak leidt tot beperkingen in neuropsychologische functies, (fysieke) activiteit en participatie. In haar onderzoek heeft Van Markus studies gedaan naar vijf verschillende patiëntengroepen. Deze groepen zijn onderzocht in het ziekenhuis of in het revalidatiecentrum. Hun letsel varieerde van licht, matig of ernstig traumatisch of niet-traumatisch hersenletsel tot traumatisch orthopedisch letsel (gebroken sleutelbeen, arm of been).

Lees de uitkomsten van het onderzoek in de volledige Nederlandse samenvatting van het promotieonderzoek 'Fatigue, physical activity and participation in adolescents and young adults with acquired brain injury'

Publicatieoverzicht 2019

Publicatieoverzicht Basalt 2019

Publicaties 2019

Promotieonderzoek Revalidatie na reanimatie
In het promotieonderzoek 'Rehabilitation after Resuscitation' beschrijft Liesbeth Boyce hoe revalidatie voor mensen die een hartstilstand buiten het ziekenhuis hebben overleefd, geoptimaliseerd kan worden. Bijvoorbeeld door goede uitleg over wat er aan de hand is, een screening op cognitieve gevolgen met daarna zo nodig cognitieve revalidatie en aandacht voor de naaste(n) van de patient. Lees hier de volledige Nederlandse samenvatting promotieonderzoek 'Rehabilitation after Resuscitation'.

5 jaar SCORE-onderzoek
SCORE bestond in oktober 2019 vijf jaar. Tijdens de deelnemersdag presenteerden we de resultaten van vijf jaar SCORE onderzoek. Lees hier het boekje met resultaten van 5 jaar SCORE-onderzoek (CVA cohort onderzoek).

Promotieonderzoek eHealth bij revalidatie na een beroerte
eHealth wordt steeds meer gebruikt in de revalidatie (eRevalidatie), maar wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit en de implementatie ervan is relatief schaars. In het promotieonderzoek 'The Use of eHealthh in Rehabilitation after Stroke' wordt onderzoek gedaan naar het proces en effect van eHealth interventie in cognitieve revalidatie na een beroerte (CVA) en het gebruik van eHealth door patiënten. Daarnaast zijn de randvoorwaarden geïnventariseerd van patiënten, mantelzorgers, zorgprofessionals, docenten en studenten met betrekking tot het gebruik van eHealth interventies in de revalidatie na een CVA. Lees hier de Nederlandse samenvatting promotieonderzoek ‘The Use of eHealth in Rehabilitation after Stroke’.

eRevalidatie na een beroerte: gebruiksvriendelijk en laagdrempelig
eRevalidatie ter ondersteuning en verbetering van de revalidatiebehandeling vergroot de mogelijkheden om goede, persoonlijke zorg te leveren. Voorbeelden van eHealth-toepassingen zijn serious (brain)games, apps en e-coaching. En hoewel uit onderzoek blijkt dat deze eHealth-toepassingen effectief kunnen zijn bij revalidatie, maken patiënten die herstellen van een beroerte er te weinig gebruik van. Het onderzoek is erop gericht om deze innovaties zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van de gebruikers. Een belangrijke eerste stap op weg naar effectieve eRevalidatie na een beroerte. Lees hier de artikelen over dit onderwerp:

Publicatieoverzicht 2018

Publicaties fusieorganisatie Rijnlands Revalidatie en Sophia Revalidatie 2018

Publicaties 2018

Werkboek Revalidatie na Reanimatie

Basalt en de Haagse Hogeschool hebben gezamenlijk twee lectoraten in onderzoek, kennisontwikkeling en innovatie: het lectoraat Revalidatie en Technologie en het lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport

Lectoraten zijn onderzoeksgroepen aan hogescholen en slaan een brug tussen het beroepsonderwijs en de beroepspraktijk. Het lectoraat haalt vragen op van de werkvloer in de medisch specialistische revalidatie (Basalt) en vertaalt deze in innovatieve projecten en praktijkgericht onderzoek (kenniscentrum Haagse Hogeschool). De jarenlange samenwerking tussen deze partners in zorg en onderwijs maakt het mogelijk om vanuit kennis en ervaring belangrijke uitdagingen zoals toenemende complexiteit van de zorgvraag en personeelskrapte het hoofd te bieden. Daarbij wordt de revalidatiezorg in toenemende mate ondersteund door ICT en e-health toepassingen. 


Lectoraat Revalidatie en Technologie

Revalideren betekent: werken aan herstel en een gezonde leefstijl om weer mee te doen in de samenleving. Het lectoraat Revalidatie en Technologie onderzoekt hoe technologie bijdraagt aan efficiënte en toekomstbestendige revalidatiezorg. Dit doen we door samen met bedrijven, patiënten en professionals innovaties voor de revalidatiezorg te realiseren, te implementeren en te evalueren. Deze innovaties kunnen mensen die revalideren bijvoorbeeld ondersteunen om op zelfgekozen momenten te oefenen met apps en hun vooruitgang en leefstijl te monitoren. Technologische en sociale innovaties kunnen ook uitdagen om fysiek actief te zijn of andere gezond gedrag te ondersteunen. Daarnaast kan technologie in de revalidatie het zorgproces verbeteren met artificial intelligence en individueel verzamelde of big data.

De activiteiten van het lectoraat bevinden zich op het snijvlak van zorg en technologie en op het snijvlak van praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoek kenmerkt zich door in co-creatie ontwikkelen, evalueren en implementeren van eHealth en zorgtechnologie binnen de thema’s:

 1. betere revalidatiezorg door de inzet van technologie
 2. gezondere leefstijl van mensen die revalideren door de inzet van technologie

We werken met onze stakeholders, studenten en docenten samen in verschillende field- en livinglabs in de zorg. Een livinglab voor innovatieve diensten en producten voor de revalidatiebehandeling, een living lab voor ondersteuning van patiënten met domotica om zo zelfstandig mogelijk thuis te wonen en een livinglab waar een beweegvriendelijke fysieke revalidatieomgeving gerealiseerd wordt.  Zo genereren we kennis, versterken we de beroepspraktijk en leveren we een bijdrage aan een betere kwaliteit van zorg en aan de opleiding van de health-innovator van morgen.

Lees hier de jaarupdate 2020.


Lectoraat Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport

Voor mensen met een fysieke beperking of een chronische aandoening is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Lichamelijke beperkingen of pijn tijdens het sporten kunnen het plezier in bewegen in de weg staan. Ook is het aanbod niet altijd afgestemd op hun wensen en mogelijkheden.

Het lectoraat onderzoekt op welke wijze nieuwe technologieën mensen met een beperking kunnen stimuleren om (meer) te bewegen. Dat doen we door het ontwikkelen,  testen en implementeren van technologische innovaties en hulpmiddelen voor aangepast sporten.

Doelgroepen
Het lectoraat richt zich op mensen die vanwege klachten of chronische aandoeningen (bijvoorbeeld artritis of overgewicht), mobiliteitsbeperkingen of beperkingen aan het bewegingsapparaat minder mobiel zijn, minder kunnen bewegen en sporten dan zij willen of wenselijk is.

Het onderzoek richt zich op de volgende thema’s met bijbehorende onderzoeksvragen:

 • Stimuleren van bewegen
  Wat zijn effectieve (technische) hulpmiddelen om bewegen en sport te stimuleren bij mensen met een fysieke beperking?
 • Registreren en analyseren van bewegen
  Hoe kunnen we beter inzicht geven in beweeggedrag en prestaties bij mensen met een fysieke beperking om daarmee bewegen te stimuleren en te optimaliseren?
 • Ondersteunen en optimaliseren
  Welke technologische innovaties en verbeteringen van bestaande mobiliteitshulpmiddelen kunnen ondersteunen in het vergroten van beweegdeelname en sportparticipatie van mensen met een fysieke beperking?

 

Basalt gebruikt cookies

Wij, en derde partijen, maken op onze website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken (de cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd), en om voorkeuren op te slaan. U kunt zelf bepalen welke cookies u wilt toestaan. Houd er rekening mee dat op basis van uw instellingen mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.

Cookie-instellingen

Functionele cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Externe media cookies worden gezet door derden zoals Youtube. Met deze cookies kan Google uw internetgedrag volgen. Deze cookies zijn noodzakelijk om Youtube video's te kunnen bekijken op de website.

Selecteer hieronder welke cookies geplaatst mogen worden op uw computer.

Uw cookie-voorkeuren zijn bewaard.